Vue修改数组对象的更新问题

2017-08-25 | 5,368浏览 | 0评论 | 标签:vue

Vue修改数组对象的更新问题

在Vue中,对变量(数组对象)进行修改,有时并不会立即渲染在模板中,但打印发现变量确实已被修改。此时需要注意修改的方式,现总结备忘。

官方说明:https://cn.vuejs.org/v2/guide/reactivity.html

demo:


<style>
.main span{
  color: red;
}
</style>

<div id="app" class="main">
  <h3>修改代码后,点击运行预览效果:</h3>
  <p>obj:<span>{{obj}}</span></p>
  <p>arr: <span>{{arr}}</span></p>
</div>

<script src="https://cdn.bootcss.com/vue/2.4.2/vue.min.js"></script>
<script>
var vm = new Vue({
  el: "#app",
  data() {
    return {
      obj: {},
      arr: []
    }
  },
  mounted() {
    /*
     * Object
     */

    // this.obj.name='DH'; // x

    // delete this.obj.name; // x

    // this.obj={name:'DH'}; // √

    // this.obj = Object.assign({}, this.obj, {name: 'DH'}); // √

    // this.$set(this.obj,'name','DH');  // √

    /*
     * Array
     */

    // this.arr[0]='a';  // x

    // this.arr.length=0;  // x

    // this.$set(this.arr,0,'a');  // √

    // this.arr.push('a');  // √
    // 同shift、unshift、pop、splice、slice、concat...
  }
});
</script>

(本篇完。有疑问欢迎留言探讨)

留言:

*

* (方便回复通知)

打赏
编辑代码 运行结果
退出